Privacy

Privacystatement Stichting Eugeia Fonds

Versie 13 mei 2018

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Eugeia Fonds (KvK 41047043), hierna aan te duiden als EF. Namens EF treedt de secretaris op voor de praktische uitvoering van de gegevensbescherming van haar leden. De EF-administratie verzamelt alleen gegevens van haar nieuwsbriefabonnees en donateurs welke een goede (leden)administratie ondersteunen.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door EF verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
  2. het kunnen verzenden van uitnodigingen voor oud-ledenactiviteiten;
  3. indien van toepassing: het innen van de jaarlijkse donatie;
  4. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Bewaring gegevens
De door EF verzamelde gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Desgevraagd levert de secretaris van EF een overzicht van de geregistreerde gegevens aan het lid. De aanwezige gegevens in de EF bestanden zijn gelijk aan de duur van het lidmaatschap aan nieuwsbrieven en uitnodigingen voor oud-ledenactiviteiten en/of donateurschap. Na opzegging van het willen ontvangen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor oud-ledenactiviteiten en/of donateurschap worden geen tot personen herleidbare gegevens meer bewaard. De gegevens worden geanonimiseerd en alleen geslacht, start- en eindjaar van lidmaatschap bij Unitas en geboortejaar blijven geregistreerd voor statistieken (die o.a. in almanakken door Unitas worden weergegeven). De EF-secretaris ziet op naleving hiervan toe. De gegevens van oud-EF leden of donateurs worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de geregistreerde.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacystatement  of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@eugeia.nl